HVIDOVRE BASKET
VEDTÆGTER 2018

 

Opdatering af vedtægter efter generalforsamling Onsdag d. 25.04.2018.

Vedtægter for Hvidovre Basketball Klub

 

 • 1. Hvidovre Basketball Klub er stiftet 8 Maj 1989, og er hjemmehørende i Hvidovre Kommune.

 

 • 2. Foreningens formål er, gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, med udgangspunkt i aktiviteten basketball. At skabe samvær, trivsel og glæde der tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

 

 • 3. Hvidovre Basketball Klub er medlem af Danmarks Basketball Forbund (DBBF), samt andre organisationer og foreninger, som bestyrelsen finder relevante for klubben.

 

 • 4. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens vedtægter og udfyldt en indmeldelsesblanket.

Stk.2. Optagelse af umyndige medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre eller værge.

Stk.3. Optagelse er gyldig, når kontingent er indbetalt til foreningen.

Stk.4. Foreningen ønsker ikke at optage medlemmer der tidligere har været dømt for seksuelle      krænkelser overfor børn. Hvorfor klubben årligt indhenter børneattester.

 

 • 5. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk.2 Kontingent opkræves forud for én sæson af gangen, og er bindende for hele sæsonen.

 

 • 6. For gyldig udmeldelse kræves skriftlig henvendelse til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel.

Stk.2. Er et medlem i kontingentrestance, udover den af bestyrelsen fastsatte frist, kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.

Stk.3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen. Før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk.4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

 • 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgang af indeværende sæson. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, Facebook samt opslag på træningssteder.

Stk.3 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.4. Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer der er fyldt 16 år. Samt én forælder eller værge til børn under 16 år. Stemmeret kan kun opnås ved personlig fremmøde. Ingen kan afgive mere end én stemme pr. afstemning. Stemmeret har kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 1 måned.

Stk.5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog ikke eksklusion §6. Vedtægtsændringer §12 og foreningens ophør §13. Blanke stemmer ( Hverken for eller imod) tælles altid som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker dette.

Stk.6. Hvis der på generalforsamlingen ikke kan vælges et medlem til en bestyrelsespost eller regnskabet ikke kan godkendes, skal der indkaldes til ekstra ordinærgeneralforsamling, i henhold til §10. Den på den foregående afholdte generalforsamling valgte bestyrelse, vil stadig være fungerende og beslutningsdygtig indtil ny bestyrelse er valgt.

Stk.7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent og to stemmetællere. (ikke medlemmer af bestyrelsen)
 • Forelæggelse af foreningens beretning.
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Godkendelse af budget.
 • Behandling af evt. indkomne forslag.
 • Valg til bestyrelse.

Følgende er på valg i lige år: Formand, sekretær og halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer (Ved ulige antal – rundet ned).

Følgende er på valg i ulige år: Næstformand, kasserer og anden halvdel af de menige bestyrelsesmedlemmer ( Ved ulige antal – rundet op).

Valg af suppleant – årligt.

Valg af revisor og en revisorsuppleant – årligt.

Stk.8. Dirigenten underskriver referatet.

 

 • 8 Bestyrelsen består af mindst 4 og max 7 medlemmer (ekskl suppleant), og er foreningens daglige ledelse, som repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk.2. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige personer der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.

Stk.3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Stk.4. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, efter afholdt valg. Dette skal ske inden 14 dage. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der føres referat over bestyrelsens handlinger. Referatet er tilgængeligt for alle medlemmer.

 

 • 9 Klubben tegnes af formand i forening med et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær, tegnes foreningen af næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Stk. 2. Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi over kr. 30.000 kræver hele bestyrelsens godkendelse.

 

 • 10 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Stk.2. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldes som til ordinær generalforsamling jf §7.

 

 • 11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal hvert år i Januar måned afgive driftsregnskab og balance pr. 31 December til revisor, Driftsregnskab og balance forelægges, forsynet med påtegning af revisoren, den ordinære generalforsamling til godkendelse. Revisoren har til enhver tid adgang til og ret til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 • 12 Ændringer i vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er FOR forslaget.

 

 • 13 Beslutning om klubbens ophævelse kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er FOR forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, Indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Stk.3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler til kulturelt ungdomsarbejde i F.I.H

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 8. Maj 1989.

 

Ovennævnte vedtægter er ændret:

–   8. November 1993

– 25. Marts 1996

– 19. Marts 2003

– 29. Marts 2004

–   8. Marts 2007

–  25. April 2018